PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

 

Název projektu: Z hadího království Bílých/Bielych Karpat.

Cílem je projektu je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu vydáním společné publikace o hadech Bílých/Bielych Karpat.

Publikace o hadech bude mít lidovou formu a bude popisovat jednotlivé druhy s důrazem na rozlišení zejména užovek od zmije, seznámí veřejnost s užitečností jednotlivých druhů, zvýší povědomí široké veřejnosti o hadech a změní jejich nazírání na hady z často jednoznačně záporného na převážně kladné, nebo přinejmenším na  neutrální. Jedná se o publikaci pro laiky, jejíž forma osloví všechny věkové kategorie včetně dětí. Část publikace bude věnována dětem.

Partneři projektu: obec Bzince pod Javorinou

Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů 2014 – 2020.

 

Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: LIFE "Ze života hmyzu"

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva v přeshraniční oblasti Západních Karpat.

Základní informace o projektu:

Ochrana vybraných naturových druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR). Conservation of selected Natura 2000 insect species in trans boundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

Zkratka projektu: "Ze života hmyzu". LIFE for insect

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přidružení příjemci: - ZO ČSOP Bílé Karpaty, - ZO ČSOP Salamandr, - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,

- infinity - progress, z.s. - Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE".

 Další informace o projektu najdete na webových stránkách AOPK kliknutím zde.

 

Název: Ekologické výukové programy s VIS Bílé Karpaty

 

Projekt je zaměřen na zajištění ekologických výukových programů v regionu jihovýchodní Moravy a území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Hlavním cílem je prostřednictvím výukových programů doplnění znalostí v oblasti environmentálního a udržitelného rozvoje, zvýšení zájmu o přírodu a ochranu životního prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018

 

Název: Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty

Cíl: Zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních aktivit na území CHKO Bílé Karpaty, aktualizace Interpretačního plánu.

více informací naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.cz


„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".

Název projektu: Z hadího království Bílých/Bielych Karpat.

Cílem je projektu je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu vydáním společné publikace o hadech Bílých/Bielych Karpat.

Publikace o hadech bude mít lidovou formu a bude popisovat jednotlivé druhy s důrazem na rozlišení zejména užovek od zmije, seznámí veřejnost s užitečností jednotlivých druhů, zvýší povědomí široké veřejnosti o hadech a změní jejich nazírání na hady z často jednoznačně záporného na převážně kladné, nebo přinejmenším na  neutrální. Jedná se o publikaci pro laiky, jejíž forma osloví všechny věkové kategorie včetně dětí. Část publikace bude věnována dětem.

Partneři projektu: obec Bzince pod Javorinou

Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů 2014 – 2020.

 

Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: LIFE "Ze života hmyzu"

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva v přeshraniční oblasti Západních Karpat.

Základní informace o projektu:

Ochrana vybraných naturových druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR). Conservation of selected Natura 2000 insect species in trans boundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

Zkratka projektu: "Ze života hmyzu". LIFE for insect

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přidružení příjemci:
- ZO ČSOP Bílé Karpaty,
- ZO ČSOP Salamandr,
- Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,

- infinity - progress, z.s.
- Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE".

 Další informace o projektu najdete na webových stránkách AOPK kliknutím zde.

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Název: Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty

Cíl: Zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních aktivit na území CHKO Bílé Karpaty, aktualizace Interpretačního plánu.

více informací naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.cz

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".Název:
Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: Veselská hledačka aneb hledání příběhů krajiny.

Cíl: Využít metodu questingu jako prostředek k vytvoření nové a atraktivní turistické trasy se zapojením místní komunity.

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: Ekologické výukové programy s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím ekologických výukových programů doplnit znalosti v oblasti environmentálního a udržitelného rozvoje, zvýšit zájem o přírodu a ochranu životního prostředí.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

 

Název: Přírodovědné exkurze jako cesta k poznání a zachování dědictví

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu bylo seznámit veřejnost (včetně školou povinných dětí a jejich pedagogů) s problematikou ochrany přírody a krajiny prostřednictvím různých forem vzdělávacích a osvětových aktivit.

více informací naleznete zde

 

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Anglický název: Raising Public Awareness of Biodiversity in Artificial Biotopes in the Czech Republic

Registrační číslo: EHP-CZ02-OV-1-072-01-2014 Realizace: Leden 2015 až duben 2016
Příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. - www.ekopolitika.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Gremlica
Kontakt: tomas.gremlica@ekopolitika.cz
Partner projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz
Koordinátorka: PhDr. Leona Kupčíková leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz/vis
Koordinátorka: Marie Petrů, DiS. petru@bilekarpaty.cz

Finanční podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií využívajících tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny i s historickými souvislostmi.

Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované, agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných Červených seznamech ČR, případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.

 


Název:
Malovaný dvůr

Cíl: Seznámit účastníky s historickými kořeny malovaného ornamentu na Slovácku a možnostmi jeho využití v moderním grafickém designu.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 


Název
: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Anglický název: Raising Public Awareness of Biodiversity in Artificial Biotopes in the Czech Republic

Registrační číslo: EHP-CZ02-OV-1-072-01-2014 Realizace: Leden 2015 až duben 2016
Příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. - www.ekopolitika.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Gremlica
Kontakt: tomas.gremlica@ekopolitika.cz
Partner projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz
Koordinátorka: PhDr. Leona Kupčíková leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz/vis
Koordinátorka: Marie Petrů, DiS. petru@bilekarpaty.cz

Finanční podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií využívajících tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny i s historickými souvislostmi.

Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované, agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných Červených seznamech ČR, případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.

 

NázevSpolečně objevme vodní svět

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Řídící orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Hlavním cílem projektu je zachování přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu s ohledem na jedinečnost jeho přírodního prostředí. Prostřednictvím osvěty o důležitosti faktorů jako obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na daném území, snaha o zlepšení životního prostředí, dojde k významnému posílení významu environmentálního vzdělávání a výchovy v regionu. Cílem je změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí, která z dlouhodobého hlediska vede ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu a příznivému vlivu na trvale udržitelný rozvoj.

Specifické cíle projektu

- změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí - budování environmentálního povědomí od nejmenších - dosažení významu evropského standardu v environmentálním povědomí - implementace inovativních vzdělávacích postupů do výuky pomocí pokročilých technologií pro mobily a tablety - zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice 

Popis aktivit projektu
 
1) Tvorba výukových skript a vzdělávací aplikace 
Materiál bude připraven v českém i slovenském jazyce a bude sloužit účastníkům jako základní pomůcka při samostatné práci v rámci výukového programu. 
2) Společné environmentální vzdělávací kurzy 
Kurz bude probíhat převážně v environmentálním centru v Nové Lhotě. Účastnit se jej budou žáci ze tří českých a dvou slovenských škol - všechny školy se nachází v blízkém okolí Nové Lhoty. Celkem proběhne 13 kurzů tematicky zaměřených na vodu, přičemž se na každém kurzu převážně sejdou 2 školy (česká a slovenská). Délka kurzu je 4 dny (1. den - pojednání o vodním světě; 2. den - průzkum vodního prostředí v terénu; 3. den - vyhodnocení průzkumů a zpracování výsledků; 4. den - závěrečná mezinárodní konference o čistotě vody). 


Název: Jak učit POLY
Jak učit POLY. Rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Podrobnosti o tomto projektu naleznete zde


Název:
Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty

Cílem subprojektu je zvýšení kvality živé a neživé interpretace na území CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském kraji jako cesty k šetrnějšímu využívání místního přírodního a kulturního dědictví.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 


Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545
fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme